Privacyverklaring

In deze privacy verklaring wordt  uitgelegd welke gegevens Van den Boorn Financieel Advies B.V. verzamelt en verwerkt. Er wordt aangegeven met welk doel de gegevens verwerkt worden en voor welke termijn deze bewaard blijven.

Algemeen
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een overeenkomst welke wij met u hebben. Wij zijn vanuit wet- en regelgeving verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

 • Het afhandelen van contactverzoeken
 • Het adviseren en bemiddelen bij diverse financiële producten
 • Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen

Wij bewaren uw persoonsgegevens conform de wettelijke bewaartermijn van 5 jaar.

Indien u geen persoonsgegevens wilt verstrekken, dan kunnen wij u geen passend en verantwoord financieel product adviseren, voor u bemiddelen en/of een financiële product beheren.

Bij het aangaan van een overeenkomst tot dienstverlening vragen wij u om toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboorte datum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Identificatiegegevens
 • Gezinssamenstelling
 • Inkomensgegevens
 • Gegevens spaartegoeden
 • Gegevens kredieten
 • Opleiding
 • Pensioengegevens
 • Uitgavenpatroon
 • Waarde van de (toekomstige) eigen woning
 • Woningkenmerken

Met wie delen wij uw gegevens?
Als het nodig is, delen wij (een gedeelte van) uw persoonsgegevens met de volgende partijen:

 • Banken, verzekerings- en/of pensioenmaatschappijen
 • Hypotheek Digitale Netwerk (HDN)
 • Inkooporganisaties
 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
 • Kwaliteitscontroleurs
 • Leverancier van adviessoftware
 • Makelaar
 • Medewerkers Van den Boorn financieel advies
 • Service Providers
 • Toezichthouders
 • Vermogensbeheerders

Als wij uw persoonsgegevens delen met hier bovengenoemde ontvangers, sluiten wij altijd een verwerkersovereenkomst.

Naast het delen van gegevens met deze partijen, kan de wet ons verplichten om gegevens te delen met de Belastingdienst, met Justitie, in het kader van gerechtelijke procedures of met andere overheidsinstellingen.

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien op grond van de ‘Algemene verordening gegevensbescherming (AVG’), de ‘Uitvoeringswet AVG’ en de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’. Als wij uw persoonsgegevens verwerken omdat u daar toestemming voor heeft gegeven, dan kunt u die toestemming op elk moment intrekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt contact met ons opnemen indien u:

 • Onjuiste gegevens wilt laten verbeteren, aanvullen of verwijderen
 • Wilt dat wij minder persoonsgegevens van u verwerken
 • Bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In de volgende gevallen kunnen wij deze aanvraag niet goedkeuren:
  – Als het verzoek ongegrond is
  – Als het een verzoek is waar wij wettelijk gezien niet aan hoeven te
  voldoen
  – Als wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van de
  overeenkomst welke wij met u hebben
  – Als wij een gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vandenboornfa.nl  of per post:

Van den Boorn Financieel Advies B.V.
T.a.v. de heer van den Boorn
Sint Agnesplein 5
6241 CA Bunde

Automatische verwerking
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor u.

Heeft u een klacht?
Heeft u een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens of heeft u een klacht over onze reactie op uw aanvraag? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Van den Boorn Financieel Advies neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen:

 • Toevallige of opzettelijke manipulatie
 • Verlies
 • Vernietiging
 • Toegang door onbevoegde personen
 • Overige onrechtmatige verwerkingen

Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de nieuwe veiligheidsnormen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Van den Boorn Financieel Advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen
Van den Boorn Financieel Advies heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Hierover hoeven wij u niet vooraf te informeren. Als wij wijzigingen aanbrengen, brengen wij u op de hoogte via onze website.

Privacyverklaring laatst gewijzigd op 25 mei 2018